Facebook nyereményjáték

Velünk csak nyerhet

A sorsolás a következő alkalmazással történik: http://socialwinner.besocial.hu/

A játékban való részvételért kattints ide: https://www.facebook.com/ujhazdebreceniut/

újház Debreceni út kft. – NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője

Az „újház Debreceni út kft Facebook” nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője:

újház Debreceni út kft. (székhely: 2038 Sóskút, Szent Orbán u. 1., cégjegyzékszám: 013-09-132272, adószám: 11248600-2-13), a továbbiakban: „Szervező” vagy „újház Debreceni út kft.”.

 1. A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet az a Magyarországon állandó vagy ideiglenes lakhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: „Játékos”), aki valós adatokkal regisztrált Facebook fiókkal rendelkezik és az újház Debreceni út kft. www.ujhazdebreceniut.hu hivatalos Facebook oldalán https://www.facebook.com/ujhazdebreceniut megtalálható nyereményjátékban az egyes bejegyzésekben meghatározott módon részt vesz a játékban (pl. lájkolja a bejegyzést). A Játékban a Szervező alkalmazottai és azok hozzátartozói nem vehetnek részt. A fentiek szerint a játékban részvételre nem jogosult személyeket a Szervező a Játékból kizárja. A Szervező a kizárásra kerülő Játékostól az esetlegesen már átadott nyereményt visszakövetelheti.

 1. A nyereményjáték időtartama

Az adott Nyereményjáték a Facebook oldalunkon megjelenő nyereményjátékot meghirdető bejegyzésben van feltüntetve.

 1. A nyereményjáték leírása

A nyereményjátékkal kapcsolatosan információk minden esetben megtalálható az adott nyereményjáték bejegyzésében, és annak megfelelően vehetnek részt a játékban. A nyertes a résztvevők közül kerül kisorsolásra. A nyertes megnyeri a bejegyzésben megadott, feltüntetett, a leírásban szereplő terméket. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos elfogadja jelen Játékszabályzatot és az újház debreceni út kft. nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelési rendelkezéseit. Amennyiben Ön akár a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal, akár az adatkezelési nyilatkozatban írtakkal nem ért egyet, úgy kérjük, ne vegyen részt a Játékban. Az adatkezelési rendelkezéseket jelen szabályzat 9. pontja tartalmazza.

 1. Nyeremény

A bejegyzésben (nyereményjáték bejegyzés, poszt) megadott, feltüntetett, leírt termék, ajándék utalvány és annak mennyisége, és típusa. A sorsolás időpontja: a bejegyzésben feltüntetve A nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható. A sorsolás elektronikus formában történik, a https://socialwinner.besocial.hu online szoftverrel.

 1. A nyeremények átadásának/átvételének feltételei

A nyertes profil nevét a sorsolást követően az újház Debreceni út kft. hivatalos Facebook oldalán tesszük közzé és vesszük fel vele a kapcsolatot. Az átvétel kizárólag személyesen lehetséges a 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 271. sz. alatt található telephelyünkön a számítógépes sorsolás napjától számított 30 napig. A nyeremény átvételéhez elengedhetetlen a valós adatokkal regisztrált Facebook fiók, valamint a nyertes személyi igazolványa.

A Szervező nem vállal felelősséget a Játékosok által a regisztráció során tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

 1. A Szervező jogai

A Szervező kizárhatja a játékból azt a Játékost, aki – a nyereményjáték internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, – visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel). A nyereményekhez tartozó adófizetési kötelezettséget a Szervező teljesíti.

 1. Általános rendelkezések

A Szervező a Játékos adatait harmadik félnek nem adja át. A nyereményjáték az újház Debreceni út kft. hivatalos Facebook oldalán történik, a Facebook, mint szolgáltató részvétele, közreműködése vagy jóváhagyása nélkül, ezért azzal kapcsolatban egyedül az újház Debreceni út kft. tartozik felelősséggel. A Szervező nem oszt szét az adott nyereményjáték bejegyzésben megadott, feltüntetett, leírt nyereménye(k)en túlmenő egyéb nyereményt. A nyereményigények a kisorsolásra kerülő nyeremény esetében a számítógépes sorsolás napjától számított 30 napig érvényesíthetők. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét e határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a megjelölt határidőig át nem vett nyereményeket visszatartsa, és azokat e nyereményjátékon kívül eső célokra hasznosítsa. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékosnak a Játékban való részvétele bármely tőle független okból kifolyólag (így különösen a nyereményjáték Facebook-oldalának leállása, adatátviteli vagy más informatikai, technikai hiba miatt) hiúsul meg. További információk: +36 42 450-460; info@ujhazdebreceniut.hu

 1. Adatkezelési rendelkezések

A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékos(ok) a részvétellel tudomásul veszik, és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

 • nyertesség esetén nevüket (profiljuk megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza a nyereményjáték oldalán;
 • Szervező a jelen Játék lebonyolítása céljából a nyertes játékos(ok) Facebook profilnevét használja, a személyi igazolványa(i)t csak a személyazonosság és a megfelelő kor azonosítása miatt ellenőrzi a nyeremény(ek) átvételekor, az(oka)t le nem másolja, meg nem őrzi.
 1. Jogsértés esetén tehető lépések

Ha úgy gondolja, hogy az újház Debreceni út kft. megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen: info@ujhazdebreceniut.hu. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu. Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.