A homlokzati hőszigetelés menete

A lábazat magasságá­nak meghatározása

A hőszigetelési munkála­tok megkezdését meg­előzően, be kell jelölni vízszintes vonallal a lába­zat magasságát. A lába­zati indítósínt mindig a talaj szintjétől számított legalább 30 cm-es ma­gasságra kell felszerelni.

Lyukfúrás dübelezéshez

Az aljzat egyenetlensége­it alátétekkel lehet ki­egyenlíteni. Az épület sarkainál az indítósíneket gérbe ( 450 ) kell vágni és egy­máshoz rögzíteni

Az indítósín rögzítése

A furatokba behelyezzük a dübelt és kalapáccsal beütjük a beütőszeget. Ellenőrizzük, hogy az in­dítósín rögzítése megfe­lelő-e. A szegélyt betonra min. 80 cm-eként, tégla felületre min. 50 cm-enként kell rögzíteni.

Vízszint ellenőrzése

A lábazati indítósínt az épület teljes kerülete mentén vízszintes síkban kell felerősíteni.

A lábazati indítósínek összekötése

A lábazati indítósínek összekötéséhez kötőele­meket használunk. 80 mm-nél vastagabb hőszi­getelés alkalmazása ese­tén, legalább 2 darab kö­tőelem szükséges a sínek csatlakoztatásához.

A ragasztó felhordása

A lemezek ragasztása pontszerűen és a szélek mentén történik (a felület legalább 40%-án). A ké­sőbbi tökéletes illeszke­dés biztosításához a ra­gasztó felhordása, a dübelek jövőbeni helyének figyelembevételével történik. A ragasztó­t gondosan be kell a kőzetszálak közé dolgozni.

A „hurkák” felhordása

A le­mez élei mentén a ra­gasztót hurka­szerűen kell felhordani és elsimítani.

A „pogácsák” felhordása

A ragasztót a lemez belsejében 6db pogácsa formájában kell felhordani.

Felhelyezés a lábazati indítósínre

A lemezek felhelyezését a lábazati indítósínen kell elkezdeni, először az épület teljes kerülete mentén, majd ezt követően felfelé.

A fölösleges ragasztó eltávolítása

A lemezek szélei mentén kitüremkedő ragasztót el kell távolítani, mert a lemezek között hőhidat képez.

 

Lemezek felrakása

A lemezeket kötésben, szorosan egymás mellé kell felhelyezni, és hozzá kell nyomni őket a már korábban felragasztott lemezekhez.

 

Az egyenetlenségek kiegyenlítése

A lemezek felragasztását követően leghamarabb 24 óra elteltével a leme­zek közötti egyenetlensé­geket műanyag simítóra felerősített nagyszemcsés dörzspapírral végzett átdörzsöléssel meg kell szüntetni.

Sarokkialakítás

A sarkokon a lemezeket kötésben kell elhelyezni.

A túlnyúló lemezek levágása

Ahhoz, hogy a sarkok élei megfelelően legyenek ki­alakítva, a túlnyúló le­mezszéleket késsel az alumíniumléc mentén le kell vágni.

Az egyenetlenségek eltávolítása

A keletkezett egyenet­lenségek eltávolítása ér­dekében a sarkokat simí­tóra erősített dörzspa­pírral át kell csiszolni.

Szigetelés kialakítása az ablakoknál

Az ablak és ajtó kávák sarkait  úgy egész lemezekkel kell kialakítani, melyekbe utólag kell bevágni a nyí­lások sarkát.

Az ablakok kűlső oldala és az ablakok védelme

Az ablakokat és egyéb felületeket fóliával kell megvédeni a szennyeződésekkel szemben. A tok és a vakolat csatlakozását rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni. (pl szilikon)

 

Az ablakkáva sarok kialakítása

Az ablakkáva sarkát üveg­szál hálós élvédő profillal kell kialakítani.

 

 

 

 

Az ablakszemöldök hőszigetelése

Az ablakszemöldök kialakításánál vízorros (cseppentős) kialakítású profilt érdemes alkalmazni.

Furatkészítés, dübelezés

A furatokat ütvefúró se­gítségével célszerű kifúr­ni. A gázbetonba, üreges téglákba ha­gyományos fúróval kell kifúrni.

 

 

 

A dűbelezés kiosztása

Ezt kiosztási terv határozza meg, az ábrán egy megoldási lehetőség látható. A dűbelek a falazat sarkaitól mért minimális távolsága betonfal esetén > 50mm, téglafal esetén >10 mm.

A tányéros dűbel beütése

Az előre elkészített furat­ba behelyezzük a mű­anyag dübelt és kalapács segítségével óvatosan beütjük. Ezt követően beütjük a beütő szeget. A dübel tányérját a lemezek síkja mögé kell süllyeszteni 1-2 mm-rel.

A csavarozás lehetősége

Csavarozható szárral ellá­tott dübel alkalmazása esetén a csavarozáshoz fúrógépet használunk.

Sarkok kialakítása

A ragasztó felhordá­sa előtt az összes ajtó- és ablaknyílás sarok éleit, il­letve az épületsarkokat üvegszál hálós élvédő profillal kell ellátni.

 

Ajtó- és ablaknyílás sarkainak megerősítése

A nyílások sarkai fölé, il­letve alá, 45°-os szögben felragasztjuk a 20×30 cm méretű üvegszálhálós csí­kokat, mivel ezeken a he­lyeken repedéseket oko­zó feszültségek keletkez­hetnek.

A ragasztó felhordása a glettvas sima oldalával

Az alapvakolatot először a glettvas sima oldalával kell a kőzetgyapot felüle­tére felhordani.

A ragasztó áthúzása a glettvas fogas élével

Az alapvakolatot ezt kö­vetően a glettvas fogas élével kell áthúzni, hogy a felületen csak a szüksé­ges mennyiségű ragasz­tóhabarcs maradjon. A fogazat helyes mérete 10×10 mm.

 

Az üvegszövet felhelyezése

A friss alapvakolatra meg­felelő átlapolással (legalább 100 mm) az üvegszövetet fel kell helyezni,amely nem lehet gyűrött, hullámos.

Az üvegszövet beágyazása

Az üvegszövetet be kell nyomkodni a ragasztóba.

 

 

A ragasztó lesimítása

A ragasztót az üvegszövet felett le kell simítani. A ragasztó felületén az üvegszövet nem lát­szódhat ki.

 

A sarkok lesimítása

A sarkokon az üvegszövet, -sarokvédő profil alkalmazása esetén- a sarokvédő profil há­lóján ér véget. Ha nem alkalmazunkilyen profilt akkor 20-20 cm-rel lapoljuk át az üvegszövetet a sarok mindkét oldalán. A sarkot sarokkanál segítségével simítjuk le.

a túlnyúló üvegszövet levágása

A lábazati indítósínen túlnyúló üvegszövetet a sín alsó síkja felett 1 cm-rel kell abbahagyni és kb 30 cm-t visszahajtani és beágyazni a ragasztóba

Alapozás

Normális időjárási körül­mények között a ragasztó 48 órás száradá­sát követően lehet fel­hordani az alapozó réte­get. Célszerű a festőhen­gert alkalmazni.

A fedővakolat felhordása

Az alapozó réteg meg­száradását követően, a fedővakolatot 48 óra elteltével műanyag simító segítségével lehet felhordani és elsimítani. A fölösleges vakolatmennyi­séget simító segítségével távolítjuk el, oly módon, hogy a megma­radó vastagság körülbelül a vakolat szemcsézettségé­nek feleljen meg.

A vakolat bedörzsölése

A fölösleges vakolat mennyiség eltávolítását követően, megkezdjük annak bedörzsölését. A vakolat felülete, nedves állapotban veszi fel a végső struktúráját a műanyag simító segítségével. A vakolatnak nedvesnek kell lennie, nem száradhat ki

A vakolat bedörzsölése függőleges irányban

A gördülő szemcsés vakolatot függőleges…

vízszintes irányban….

vagy körkörös irányba is bedörzsölhetjük.

Színező vakolat/Festék

A vakolat háromnapos száradását követően le­het hozzákezdeni a homlokzati színező vakolat vagy fes­tékréteg felhordásához.

Néhány díszítő dörzsölés minta

A vakolatok segítségével egyedi építészeti meg­jelenés kialakítása is le­hetséges, például díszí­tő dörzsölések, rovátkák stb.

Több szín alkalmazása a homlokzaton

Két szín találkozása men­tén öntapadó festőszala­got kell használni.

a lábazat magasságának meghatározása
lyukfúrás dübelezéshez
az indítósín rögzítése
a vízszint ellenőrzése
a lábazati indítósínek összekötése
a ragasztó felhordása
a ragasztó hurkák felhordása
a ragasztó pogácsák felhordása
a szigetelőanyag felhelyezése a lábazati indítósínre
a fölösleges ragasztó eltávolítása
a hőszigetelő lemezek felrakása
a hőszigetelő lemezek egyenetlenségeinek kiegyenlítése
a homlokzati hőszigetelés sarkainak kialakítása
túlnyúló hőszigetelő lemezek levágása
hőszigetelés sarkai egyenetlenségeinek eltávolítása
szigetelés kialakítása a nyílászáróknál
az ablakok külső oldala és az ablakok védelme
ablakkáva sarkainak kialakítása
az ablakszemöldök hőszigetelése
furatkészítés, dübelezés
dübel kiosztás hőszigetelésnél
a tányéros dübel beütése
csavarozás lehetősége dübel esetén
sarkok kialakítása üvegszövetháló alkalmazásával
nyílászárók sarkainak megerősítése
a ragasztó felhordása a glettvas sima oldalával
ragasztó áthúzása a glettvas fogas élével
az üvegszövetháló felhelyezése
az üvegszövetháló beágyazása
a hőszigetelő ragasztó lesimítása
a sarkok simítása
az üvegszövetháló levágása
a vékonyvakolat alapozó felhordása
a fedővakolat felhordása
a vékonyvakolat bedörzsölése
a vékonyvakolat bedörzsölése

  Címünk: újház Debreceni út Kft., 4405 Nyíregyháza, Debreceni út 271.,
  Telefon:+36 42 450460, Email: info@ujhazdebreceniut.hu, WEB: ujhazdebreceniut.hu

  Cégadatok: Adószám: 11248600-2-13, Cégjegyzékszám: 13-09-123272, Székhely: 2038 Sóskút, Szent Orbán u. 1.

  Nyitva tartás: H-P: 7.00 – 17.00, Szombat: 7.30 – 12.00; Áruátvétel: H-P: 7.30 – 15.30, Szombat: NINCS áruátvétel

  Vásárolj jóáron webshopjainkban!

  hőszigetelés jóáron - az újház Debreceni út webhsop-ja
  építőanyagjóáron.hu - az újHÁZ Debreceni út Kft webshop-ja